Przedmiot działalności (PKD)

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z Tynkowanie
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek