Kompetencje organów Spółki

Kompetencje Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników są zgodne z Umową Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Kompetencje Zarządu Spółki:
 

 • Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, składa oświadczenia woli i podpisuje w imieniu Spółki,
 • bez zgody Rady Nadzorczej Zarząd Spółki może jednorazowo zaciągnąć zobowiązania i rozporządzać rzeczami (prawami) do wysokości określonej przez tę Radę,

 


Kompetencje Rady Nadzorczej:
 

 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 • badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższych badań,
 • uprzednie wyrażenie zgody na jednorazowe dokonanie przez Zarząd czynności polegających na zaciąganiu lub rozporządzaniu rzeczami (prawami) o wartości przekraczającej wartość ustaloną przez tę Radę,
 • zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów,  poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 • wybór biegłego rewidenta.Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:
 

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
 • udzielenie absolutorium organom Spółki z wykonywania przez nie obowiązków,
 • zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 • połączenie i przekształcenie Spółki, zawiązywanie nowych spółek oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • zmiana Umowy Spółki,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • emisja obligacji,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie i nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
 • podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu oraz nadzoru,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 • uchwalanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników,
 • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
 • rozpatrywanie innych spraw poddanych kompetencji Zgromadzenia Wspólników przepisami k.s.h. i postanowieniami Umowy Spółki.