Przetargi

Temat: Wymiana istniejącej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 150/250 mm w rejonie ul. Gen. Hallera w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/056/16
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 05.08.2016
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Wymianę istniejącej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 150/250 mm

 

w rejonie ul.Gen. Hallera w Bielsku-Białej

 

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja Techniczna Zestawienie materiałów
Zał nr 8 - Wytyczne do układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 9 - Wytyczne płukania sieci
uzgodnienia branżowe
Szkic geodezyjny
Schemat montażowy
Hallera PZT
profil powykonawczy
Mapa ewidencyjna
kaucja Strzecha
decyzja MZD
Zał nr 6 - Przedmiar robót
zał nr 5 - projekt techniczny
Formularze i wzór umowy Zał nr 7 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wyborze oferty