Przetargi

Temat: Przebudowa istniejącej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 100/225 mm kolidującej z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 1251/50, 1251/48 w rejonie ul. Starzyńskiego w Bielsku-Białej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 50/140 mm
Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/051/16
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 18.07.2016
Treść:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Przebudowa istniejącej sieci cieplnej preizolowanej 2 x DN 100/225 mm kolidującej z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 1251/50 , 1251/48 w rejonie ul. Starzyńskiego w Bielsku-Białej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 50/140 mm

 

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych
niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

Pliki do pobrania
SIWZ: OIWZ
Wyniki przetargu
Dokumentacja techniczna Zgłoszenie robót nie wym.pozwolenia
Zał. nr 10 Wytyczne dla geodetów
Zał. nr 9 Wytyczne płukania sieci
Zał. nr 8 Wytyczne ukł.kabli telemetrycznych
Zał. nr 6 Przedmiar robót
Projekt wykonawczy Warunki techniczne
Uzgodnienie własnościowe
Rys.09
Rys.08
Rys.07
Rys.06
Rys.05
Rys.04
Rys.03
Rys.02
PZT
Opis techniczny
Mapa ewidencyjna
Projekt budowlany Uzgodnienia branżowe
PZT
Przekrój poprzeczny
Profil podłużny
Opis techniczny
Mapa ewidencyjna
Formularze i oświadczenia Zał. nr 7 Wyk.robót nie ujętych w przedmiarze
Zał. nr 4 Wykaz wyk. robót
Zał. nr 3 Umowa
Zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 1 Formularz oferty
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wyborze oferty