Przetargi

Temat: „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 – 50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Bartniczej w Bielsku-Białej”
Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/038/18
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 29.06.2018
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU                         

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z o. o.

43-300 Bielsko-Biała, ul.Michała Grażyńskiego 108

Tel. (33) 8122021 fax (33) 8122024

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 65/160 –  50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Bartniczej w Bielsku-Białej”

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 
niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Projekt wykonawczy Zał. nr 5a Warunki i uzgodnienia
Zał. nr 5a Opis techniczny
Zał. nr 5a 09 Zabezpieczenie kabli
Zał. nr 5a 08 Zakończenie rurociągów w budynku
Zał. nr 5a 07 Ułożenie rurociągów
Zał. nr 5a 06 2 Zawory z odwodnieniem
Zał. nr 5a 06 1 Zawory preizolowane
Zał. nr 5a 05 Schemat telemetrii
Zał. nr 5a 04 Schemat instalacji alarmowej
Zał. nr 5a 03 Schemat montażowy
Zał. nr 5a 02 Profil podłuzny
Zał. nr 5a 01 PZT
Projekt budowlany Zał. nr 5 Warunki i uzgodnienia branżowe i własnościowe
Zał. nr 5 Opis techniczny
Zał. nr 5 mapa ewidencyjna
Zał. nr 5 03 Ułożenie rurociągów w wykopie
Zał. nr 5 02 2 Profil podłużny
Zał. nr 5 02 1 Profil podłużny
Zał. nr 5 01 PZT
Formularze i wzór umowy Zał. nr 6 Przedmiar robót
Zał. nr 10 Wytyczne dla geodetów
Zał. nr 9 Instrukcja płukania sieci
Zał. nr 8 Wytyczne układania kablii
Zał. nr 13 Klauzula ochrony danych osobowych
Zał. nr 12 Umowa powierzenia danych osobowych
Zał. nr 7 Wykaz usług (robót) nieujętych
Zał. nr 4 Wykaz wykonanych robót
Zał. nr 3 Umowa
Zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 1 Formularz oferty
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wyborze oferty