Przetargi

Temat: Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej na rurociągi preizolowane 2x Dn500/630 mm od komory KS5-6 przy ul. Żyznej do komory KS5-11 przy alei gen. Władysława Andersa wraz z przyłączem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 37
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: KP/RI/002/18
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 19.06.2018
Treść:

Numer postępowania: KP/RI/002/18

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalna Therma Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 108

telefon: (33) 812-20-21 do 23

fax: (33) 812-82-12

e-mail: sekretariat@therma.bielsko.pl

www.therma.bielsko.pl

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej na rurociągi preizolowane 2x Dn500/630 mm od komory KS5-6 przy ul. Żyznej do komory KS5-11 przy alei gen. Władysława Andersa wraz z przyłączem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 37.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 5 225 000 euro.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: SIWZ
Zmiany SIWZ: ZMIANA SIWZ
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
Sprostowanie ogłoszenia wysłane do Dz. Urz. UE Sprostowanie ogłoszenia wysłane do Dz.Urz.UE
Rysunki do dokumentacji technicznej Rys 11 poprawiony
Rys 1_1
Rys 1_2
Rys 2_1
Rys 2_2
Rys 3_1
Rys 3_2
Rys 4
Rys 5
Rys 6
Rys 7_1
Rys 7_2
Rys 7_3
Rys 7_4
Rys 7_5
Rys 8
Rys 9_1
Rys 09_2
Rys 10
Rys 11
Rys 12_1
Rys 12_2
Załączniki do SIWZ Zał nr 2 - JEDZ elektroniczny (xml)
Zał nr 1 - Formularz ofertowy
Zał nr 3 - Zobowiazanie innego podmiotu
Zał nr 4 - Wzór umowy
Zał nr 5 - Projekt wykonawczy budowy sieci cieplnej
Zał nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zał nr 7 - Przedmiar robót
Zał nr 8 - Wykaz robót nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 9 - Wytyczne układania kabli oraz montażu muf
Zał nr 10 - Wytyczne płukania sieci cieplnej - wykaz instrukcji
Zał nr 11 - Wytyczne dla geodetów
Zał nr 12 - Wykaz materiałów przewidzianych do demontażu
Zał nr 13 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wyniku postępowania