Przetargi

Temat: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odwodnienia naziemnej komory ciepłowniczej PS-30 w rejonie ulicy Komorowickiej do rzeki Biała w Bielsku – Białej wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzenie wód technologicznych i wód opadowych z naziemnej komory ciepłowniczej PS-30 w rejonie ulicy Komorowickiej do rzeki Biała w Bielsku – Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Nr. postępowania: ZNP/RI/068/17
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 24.11.2017
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odwodnienia naziemnej komory ciepłowniczej PS-30 w rejonie ulicy Komorowickiej do rzeki Biała  w Bielsku – Białej wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzenie wód technologicznych  i wód opadowych  z naziemnej komory ciepłowniczej PS-30  w rejonie ulicy Komorowickiej do rzeki Biała w Bielsku – Białej.

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Załączniki do OIWZ Zał nr 1 - Formularz Ofertowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał nr 4 Mapa
Zał nr 5 Parametry wody technologicznej
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wynikach przetargu
Komentarz:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108

 

 

oznaczenie postępowania: ZNP/RI/068/2017

 

 

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odwodnienia naziemnej komory ciepłowniczej PS-30 w rejonie ulicy Komorowickiej do rzeki Biała  w Bielsku – Białej wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzenie wód technologicznych  i wód opadowych  z naziemnej komory ciepłowniczej PS-30  w rejonie ulicy Komorowickiej do rzeki Biała w Bielsku – Białej

 

1. Oferta najkorzystniejsza:

 

AXIS Biuro Inżynierskie

Tomasz Abel

Ul. Wambierzycka 16/9

50-537 Wrocław

 

Oferta nie podlega odrzuceniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert (najniższa cena) otrzymała 100 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

 

2. Zestawienie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z oceną punktową:

 

Nr

Nazwa/firma Wykonawcy

Ocena punktowa

1

AXIS Biuro Inżynierskie Tomasz Abel

50-537 Wrocław ul. Wambierzycka 16/9

100 pkt

2

WCI Technologie Sp. z o.o.

42-595 Siemonia ul. Tadeusza Kościuszki 80

40.40 pkt