Przetargi

Temat: Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN40/125 – 32/125mm do obiektów Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Status: Unieważniony
Termin składania ofert: 1.09.2017 r
Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z o. o. 43-300 Bielsko-Biała, ul.Grażyńskiego 108 Tel. (33) 8122021 fax (33) 8122024

 

ogłaszasza przetarg nieograniczony na:

 

„Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane 2 x DN40/125 – 32/125mm do obiektów Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater w Bielsku-Białej”

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja techniczna Rys. 09
Rys. 08
Rys. 07
Rys. 06
Rys. 05
Rys. 04
Rys. 03
Rys. 02
Rys. 01
Zał. nr 10 - Wytyczne dla geodetów
Zał. nr 9 - Instrukcja płukania sieci
Zał. nr 8 - Wytyczne układania kabli telemetrycznych
Zał. nr 6 - Przedmiar robót
Zał. nr 5 - Projekt sieci cieplnej
Formularze i wzór umowy Zał. nr 7 - Wykaz robót nie ujętych w przemiarze
Zał. nr 4 - Wykaz wykonanych robót
Zał. nr 3 - Umowa
Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 1 - Formularz oferty