Przetargi

Temat: Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej na rurociągi preizolowane 2 x DN 150/280 - 25/110mm od miejsca połączenia z siecią cieplną na działce nr 375/23 do komory KS5A3 w rejonie ul. Widok w Bielsku-Białej
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Nr. postępowania: ZNP/RI/027/2017
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 19.06.2017
Treść:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedsiębiorstwo Komunalne  „Therma” Sp. z o.o.

43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,

tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Przebudowę osiedlowej sieci cieplnej na rurociągi preizolowane  2 x DN 150/280 - 25/110mm od miejsca

połączenia z siecią cieplną na działce nr 375/23 do komory KS5A3 w rejonie ul. Widok w Bielsku-Białej”

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

 

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ: OIWZ
Dokumentacja Techniczna rys 08
rys 07_3
rys 07_2
rys 07_1
rys 06_2
rys 06_1
rys 05
rys 04
rys 03
rys 02
rys 01
Uzgodnienie dokumentacji
Zał nr 5 - projekt przebudowy sieci cieplnej
Zał nr 6 - Przedmiar robót
Formularze i wzór umowy Zał nr 7 - wykaz usług (robót) nie ujętych w przedmiarze robót
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał nr 3 - Wzór Umowy
Zał nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy
Wyniki przetargu
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o wynikach przetargu